Esittely

Mitä on taiteen perusopetus? Toiminta-ajatus Arvot Oppimiskäsitys Toimintakulttuuri

Musiikkiopistomme on antanut korkeatasoista musiikinopetusta jo yli 75-vuotta! Toiminta-alueenamme on Kotka, Hamina, Pyhtää, Virojoki ja Miehikkälä. Meillä voi opiskella klassisesta rockiin ja vauvasta vaariin. Opinnot voi aloittaa jo vauvana yhdessä aikuisen kanssa musiikkiopiston musiikkileikkikoulussa jatkaen sieltä opintoja lauluvalmennusoppilaana, Suzuki-oppilaana, laajan oppimäärän oppilaana klassisella tai rytmilinjalla tai avoimella osastolla. Pääosa oppilaistamme on laajan oppimäärän opetussuunnitelman mukaan opiskelevia lapsia ja nuoria.

Musiikkiopiston soitinvalikoima on laaja: annamme opetusta lähes kaikissa soittimissa ja laulussa. Eri instrumentteja on valittavana yhteensä jopa 30. Opettajia on noin 50, ja oppilaita kaikki osastot mukaan lukien noin 750. Päätoimipisteemme sijaitsee Kotkassa ja sivutoimipisteemme Haminassa Puistotalossa.

Mitä on taiteen perusopetus?

Taiteen perusopetus on paikallisissa taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta. Opettajina toimivat koulutetut alan ammattilaiset. Taiteen perusopetus on osa Suomen koulutusjärjestelmää, perustuu opetussuunnitelmaan, ja siitä säädetään laissa ja asetuksissa taiteen perusopetuksesta. Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden iloon, luovuuteen ja osaamiseen johdattaen oppilaat pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn. Taiteen perusopetus vaalii elinikäistä taidesuhdetta ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen.

Toiminta-ajatus

Kotkan seudun musiikkiopiston toiminnan tarkoituksena on antaa laadukasta musiikin opetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Haluamme edistää hyvän musiikkisuhteen syntymistä ja luoda edellytykset musiikin elinikäiselle harrastamiselle.

Musiikkiopisto luo puitteet musiikin pitkäjänteiselle ja päämäärätietoiselle opiskelulle oppilaan omat kiinnostuksen kohteet huomioiden. Innostavalla ja ammattitaitoisella ohjauksella pyrimme edistämään oppilaan henkistä kasvua ja persoonallisuuden vahvistumista. Korkeatasoinen opetus mahdollistaa sekä monipuolisen musiikin harrastamisen että siirtymisen alan ammattiopintoihin.

Arvot

Musiikkiopiston toiminta perustuu yhteiseen arvopohjaan, jossa korostuvat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, avoimuus, luottamus, hyvä vuorovaikutus, rakkaus musiikkiin sekä kunnioitus itseä ja toisia kohtaan.

Oppimiskäsitys

Perustamme opetuksemme oppimiskäsitykseen, jossa oppilas on aktiivinen toimija. Oppilasta kannustetaan asettamaan itselleen merkityksellisiä tavoitteita ja toimimaan niiden saavuttamiseksi sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Myönteiset kokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista. Olennaista on myös harjoittelemaan oppiminen sekä oman osaamisen arviointi.
Opettaja ja oppilas ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Opettajan roolissa korostuu erilaisten oppijoiden vahvuuksien tukeminen, ohjaus tavoitteiden asettamisessa ja oppimisen luotsaaminen päämäärää kohti. Opettajan tehtävänä on myös oppimisprosessin arvioiminen monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen keinoin.

Toimintakulttuuri

Kotkan seudun musiikkiopiston toiminta on kaikille yhteisönsä jäsenille tasapuolista ja yhdenvertaista. Teemme jatkuvasti töitä sen puolesta, että toimintatapamme edistävät kestävän arvoperustan ja oppilaslähtöisen oppimiskäsityksen mukaisen opetuksen toteutumista. Tavoitteenamme on antaa oppilaalle kokemus aidosta kohtaamisesta, kunnioittavasta vuorovaikutuksesta, osallisuudesta ja korkeasta opetuksen laadusta. Jokainen saa olla oma itsensä ja tuntea kuuluvansa joukkoon!