Opetussuunnitelmat

Musiikin opiskelu on tavoitteellista! Musiikin laaja oppimäärä Klassinen linja Rytmilinja

Musiikin opiskelu on tavoitteellista!

Kotkan seudun musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaan sekä varhaisiän musiikkikasvatusta musiikkiopiston musiikkileikkikoulussa. Opiskelu musiikkiopistossa on tavoitteellista, valtion ja kuntien tukemaa ja se etenee opetussuunnitelman mukaan.

Musiikin laaja oppimäärä

Laaja oppimäärä koostuu perusopinnoista (800 op) ja syventävistä opinnoista (500 op). Molemmista opintokokonaisuuksista voi saada todistuksen, kun tarvittavat opinnot on hyväksytysti suoritettu. Syventävät opinnot antavat hyvät edellytykset hakea musiikin alan jatko-opintoihin. Viikoittaisten soitto- tai laulutuntien lisäksi käydään musiikin hahmotustunneilla, yhteismusiikkiryhmissä sekä vuosittain vaihtuvissa periodimuotoisissa valinnaisissa opinnoissa.

Voit harrastaa musiikkia omaksi iloksesi ja opintojen avulla halutessasi ammattiopintoihin. Toimintamme on tavoitteellista musiikin opiskelua, iloa ja esiintymistä unohtamatta!

Soitinkohtaiset tavoitteet on yksilöity tavoitetauluissa oppilaan Eepos-portaalissa.

Klassinen linja

Perusopintojen tavoitteena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Keskeisenä sisältönä on monipuolinen perehtyminen oppilaan valitseman instrumentin tai instrumenttien perustekniikkaan, ohjelmistoon ja ilmaisumahdollisuuksiin. Oman instrumentin kautta pyritään kehittämään oppilaan perustaitoja harjoittelussa, musiikin hahmottamisessa, kuuntelemisessa, historiatietoisuudessa, musiikin ilmaisussa ja esittämisessä sekä improvisoinnissa ja säveltämisessä.

PERUSOPINTOIHIN sisältyvät solistisen aineen TASOT 1-4, musiikin hahmotusaineiden (MUHA) opintoja ja valinnaisaineita. Opintoihin sisältyy esiintymisiä, yhteismusisoinnin eri kokoonpanoja sekä säveltämistä ja improvisointia. Eteneminen tasolta toiselle suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa. Perusopinnot jakautuvat neljään (4) eri tasoon.

SYVENTÄVIIN OPINTOIHIN siirrytään, kun perusopintojen tiedot ja taidot on saavutettu. Tällä osastolla syvennetään tietoja ja taitoja omassa solistisessa aineessa sekä oheisaineissa. Opinnot tähtäävät lopputyöhön, jossa oppilaan musiikillinen osaaminen tulee mahdollisimman monipuolisesti ilmi. Syventävien opintojen laajuus (500 h) tarkoittaa keskimäärin 4 lukuvuoden opintoja.

Rytmilinja

Rytminmusiikin OPS on kaikille rytmimusiikin instrumenteille eli pop/jazz-laululle, sähkökitaralle, sähköbassolle, rummuille ja koskettimille sekä musiikin hahmotusaineille yhteinen opetuksen runko. Se takaa kaikille instrumenteille vastaavan ja yhteneväisen kokonaisuuden. Opetus sitoo instrumentin opiskelun ja musiikin teorian yhteen. Keskiössä on oppilaslähtöisyys, jossa oppilaalla on paljon vapautta tehdä omia valintojaan ja edetä omaa polkuaan. Heti alusta musiikin nuotintaminen (transkriptiot), sovittaminen ja säveltäminen ovat keskeisessä asemassa. Oppilaan eteneminen, harjoittelu ja esiintymiset suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa. Tärkeitä on soiva kuva eli se, miltä oppilaan soitto kuulostaa.

Rytmimusiikin PERUSOPINNOT koostuvat viidestä (5) opintokokonaisuudesta, joissa keskitytään rytmimusiikin eri tyylilajeihin. Jokaisen kokonaisuuden laajuus on 160 h, jolloin perusopinnot yhteensä tarkoittavat 800 h laajuisia opintoja. Opintokokonaisuudet voi suorittaa omavalintaisessa järjestyksessä, tai ehdotetussa järjestyksessä.

Rytmimusiikin SYVENTÄVIEN OPINTOJEN tarkoituksena on jatkaa oman instrumentin opintoja, syventää osaamista musiikin hahmottamisessa sekä löytää oma syventymiskohde. Syventävät opinnot mahdollistavat oppilaan keskittymisen omiin mielenkiinnon kohteisiinsa. Syventävien opintojen kokonaislaajuus on 500 tuntia. Opintojen sisältö suunnitellaan yhdessä opettajan, oppilaan ja rehtorin kanssa.

Lataa Kotkan seudun musiikkiopiston opetussuunitelma tästä!