OPS=OPETUSSUUNNITELMA

 

Oppilaitoksen toiminta-ajatus

Kotkan seudun musiikkiopisto on musiikkiin erikoistunut taideoppilaitos, joka
järjestää musiikin ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen opetusta.

Musiikkiopiston ensisijainen tehtävä on kehittää toiminta-alueensa musiikki- ja taidekulttuuria
ja olla kiinteässä yhteistyössä muiden alan oppilaitosten kanssa.

Koulutusta toteutetaan korkeatasoisesti ja laaja-alaisesti niin, että se mahdollistaa sekä monipuolisen
musiikin harrastamisen että siirtymisen alan ammattiopintoihin.

Opetuksen yleiset tavoitteet

Opetuksen päämääränä on kokonaisvaltainen taidekasvatus. Tavoitteena on tukea luovuutta,
elämyksellisyyttä ja inhimillistä kasvua, jotka mahdollistavat hyvän musiikkisuhteen kehittymisen.

Opetus tukee aktiivista ja tavoitteelista oppimista osana sitä kulttuurista ja sosiaalista ympäristöä,
jossa oppilaat elävät.

Opetuksen tarkoitus on tukea oppilaan vuorovaikutustaitojen, aloitekyvyn ja pitkäjänteisyyden
kehitystä. Oppilaan musiikillisen ilmaisukyvyn tavoitteellinen ja monipuolinen kehitys on opetuksen
keskeisin tavoite.

Opetus sisältää musiikin varhaiskasvatuksen, perusasteen ja musiikkiopistoasteen opetuksen.

Musiikin varhaiskasvatus 

Musiikkileikkikoulun tehtävät, tavoitteet ja sisältö
Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten opetusmuodoksi.
Tavoitteena on vahvistaa oppilaan sosiaalista, emotionaalista ja kognitiivista kehitystä sekä luoda pohja
hyvälle musiikkisuhteelle. Musiikkileikkikoulussa lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja,
joiden varassa hänen on mahdollista siirtyä perusasteen opetukseen.


Soitinvalmennus

Musiikkiopistossa voidaan antaa valmentavaa opetusta eri soittimissa ennen varsinaista musiikkiopisto-
opetusta. Opetus voi olla henkilökohtaista tai ryhmäopetusta käytössä olevan tuntimäärän puitteissa.

Musiikkiopisto

TEHTÄVÄT, TAVOITTEET JA TOTEUTUS
Musiikkiopiston tehtävänä on antaa opiskelijalle mahdollisuudet monipuoliseen musiikin
harrastamiseen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.

Tehtävänä on myös laajentaa, syventää ja monipuolistaa opiskelijan musiikkilista yleisivistystä
ja näin edistää hyvän musiikkisuhteen syntymistä.

Säännöllinen esiintyminen on osa opintoja.
Mahdolliset sivuaineet tukevat osaltaan oppilaan musiikillista kehitystä.

Musiikkiopiston opetuksen tavoitteena on luoda edellytykset musiikin omaehtoiseen harrastamiseen
tai ammattiopintoihin.

Opetus jakautuu perus- musiikkiopistoasteisiin.

* Perusaste
Oppilaat otetaan pääsykokeiden kautta.
Ensimmäinen opintovuosi on koevuosi, jonka aikana pyritään löytämään kullekin oppilaalle parhaiten
soveltuva pääaine. Perusasteen tavoitteena on, että oppilas oppii musiikin esittämiseen ja
yhteismusisointiin tarvittavat taidot. Tähän sisältyy musiikin lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen
ja tunteminen. Opetuksen sisältöä sovelletaan yksilöidyksi oppilaan musiikillisen mielenkiinnon mukaisesti.

* Musiikkiopistoaste
Musiikkiopistoasteen oppilaalta edellytetään perusasteen tasosuoritukset tai vastaavat tiedot ja taidot.
Musiikkitason tavoitteena on, että oppilas kehittää edelleen musiikin perustasolla saavutettuja taitoja
niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin.
Musiikkiopistossa annetaan opetusta solistisissa ja yleisissä aineissa sekä yhteismusiikissa.
Musiikkiopistossa voi myös olla musiikkiteatteria ja tanssinopetusta.

Solistiset aineet

Solistisiin aineisiin kuuluvat:
jousisoittimet
puhallinsoittimet
kosketinsoittimet (piano,cembalo,harmooni ja urut)
muut soittimet (kitara, harmonikka, lyömäsoittimet, harppu, kantele ja muut soittimet)
laulu
sähköiset soittimet

Solistisen aineen oheisaineet:
yhteismusiikki
kamarimusiikki
säestys ja yhtyesoitto
orkesterisoitto
kuoro ja yhtyelaulu
musiikkiteatteri

Yleiset aineet

Yleisiin aineisiin kuuluvat:
musiikin perusteet
musiikkitieto
harmoniaoppi
atk
vapaa säestys ja improvisointi
pop/jazz säveltapailu ja teoria
pop/jazz musiikki

Avoin osasto

Musiikkiopistossa voi olla avoin osasto, joka on päämääriltään ja tavoitteeltaan vapaampi
koulutusmuoto nuorille ja aikuisille. Osastolla ei ole pääsykoetta, eikä opiskeluun sisälly tasosuoritusvelvoitteita.

Opiskeluaika

Musiikkileikkikoulu on 0 -7 vuotiaiden opiskelumuoto, jota voidaan jatkaa musiikkivalmennuksen yhteydessä vielä ensimmäisen kouluvuoden ajan.

Soitinvalmennus kestää 1 - 2 vuotta opettajan harkinnan mukaan.

Musiikkiopiston perusaste on tarkoitettu pääsääntöisesti 6 - 16 vuotiaille opiskelijoille ja sen kesto on
n. 10 vuotta kunnes perusasteen oppimäärä on suoritettu.

Musiikkiopistoasteelle siirrytään, kun perusasteella vaadittavat taidot on saavutettu.

Aikuisosasto on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 16 vuotiaille opiskelijoille. Opinnot voivat kestää 3 - 5
vuotta. Opiskeluaika määräytyy opettajan ja rehtorin yhteisen harkinnan mukaan.

Avoimella osastolla voi opiskella ilman aikarajoitusta.

Tasosuoritukset, tavoitteet ja sisällöt

Perusaste
Soittimet  pt 1, pt 2, pt 3
Laulu pt 1 ja pt 2
Musiikin perusteet 1, 2 ja 3
Musiikkitieto peruskurssi
Yhteismusiikki osallistuminen väh. 2 lukuvuoden ajan

Musiikkiopistoaste
Soittimet ja laulu  I
Teoria I
Säveltapailu I
Musiikkitieto I
Harmoniaoppi tai Yleinen mus.tieto I
Vapaa säestys ja improvisointi
Yhteismusiikki osallistuminen 2 periodin ajan

Tasosuoritusvaatimuksissa noudatetaan SML:n, Sibelius Akatemian ja Ammattikorkeakoulujen
vaatimuksia. Yleisten aineiden tutkintokäytännössä noudatetaan SML:n ja Mutesin suosituksia.

Opetuksen järjestäminen

Musiikkiopistossa oppilaalla on pääaine.
Sivuaineopinnot voi aloittaa pääaineen pt 2 suorituksen jälkeen opettajan ja rehtorin harkinnan
mukaan. Opetus on henkilökohtaista tai ryhmäopetusta. Opetuksen kesto on 30 - 90 min./viikko.
Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi kykene
opiskelemaan oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaisesti, tavoitteita voidaan yksilöidä vastaamaan
oppilaan edellytyksiä. Tällöin henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellään opiskelun
tavoitteet, aika, opetuksen toteuttamistapa, tarvittavat tukitoimet, tutkinnot ja arviointi.
Oppilaalta edellytetään kuitenkin ensisijaisesti kykyä käyttää hyväkseen annettavaa opetusta.

Oppilasarviointi

Arvioinnin tarkoituksena on tukea oppilaan musiikillista kasvua ja itsetunnon kehitystä sekä antaa
hänelle tietoa opintojen edistymisestä. Instrumenttiopintojen ja yleisten aineiden päättösuoritus
arvioidaan asteikolla 1 - 5.

5, erinomainen
4, kiitettävä
3, hyvä
2, tyydyttävä
1, suoritettu
Kollegiot voivat halutessaan täsmentää edellä määriteltyä arviointia käyttämällä pisteytysasteikkoa
1 - 25. Suorituksesta annetaan aina myös sanallinen palaute. Suoritus voidaan uusia kollegion harkinnan
mukaan.

Yhteismusiikista oppilas saa osallistumismerkinnän.
Opettaja antaa lisäksi lukukausittain arvion opinnoista oppilaan opintokirjaan.
Arvioinnissa korostetaan oppilasta kannustavaa ja myönteistä lähestymistapaa.

Solistisissa aineissa tasosuorituslautakunnat muodostetaan seuraavasti:
Tasosuoritukset  pt 1 ja pt 2 puheenjohtaja + puheenjohtaja + 2 asiantutijaa
Tasosuoritukset  pt 3 ja I puheenjohtaja + 3 asiantuntijaa

Todistus ja sen sisältö

Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus suoritetuista opinnoista.

Todistus sisältää seuraavat tiedot:
koulutuksen järjestäjä, oppilaan nimi ja henkilötunnus, opiskeluaika,
pääaineen tutkintosuoritusten ajankohta ja arvosana, sivuaineopinnot ja
muut aineopinnot, osallistuminen yhteismusisointiin,
rehtorin allekirjoitus ja oppilaitoksen leima.

Myös muissa oppilaitoksissa vaatimusten mukaan suoritetut tutkinnot voidaan
lukea mukaan suorituksiin ja kirjata todistukseen.

Yhteistyö

Musiikkiopisto pyrkii toimimaan kiinteässä oppilaiden huoltajien kanssa.
Tämän yhteistyön koordinoijana opistossa toimii vanhempainyhdistys.
Musiikkiopisto on myös yhteistyössä toimialueensa muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.
Yhteistyö voi olla esim. kultturitapahtumien yhteistä tuottamista.

Toiminnan arviointi

Oppilaitoksessa toteutetaan jatkuvaa sisäistä itsearviointia, jonka tavoitteena on
opetuksen ja muun toiminnan kehittäminen.